ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

ולאחיו יאמר: "חזק"!

הועלה לאתר ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

על ידי שי שגב


בתחילת הפרשה מספר רש"י מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים: "לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך! שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות". זה אולי הסיפור הידוע ביותר של "חלשה דעתו". עם זאת, עיון במקורות מעלה, כי אין זה מקרה יחיד. מכירים אנו סיפורים נוספים של גדולי ישראל, אשר חלשה דעתם. ומי לנו גדול כמו רבן גמליאל (ברכות כח.), ר' חמא בר ביסא, מר עוקבא (מס' כתובות) רבי יוחנן (בבא מציעא פ"א י.) רב נחמן ורבי יהודה הנשיא (תענית כה.), ועוד ועוד.
ואולי מכל אלה מייצג סיפורו של חוני המעגל, שישן 70 שנה ולאחר שקם משנתו ושמע כיצד מדברים בשבחו, אמר לחכמים "אני הוא חוני המעגל", ולא האמינו לו; חלשה דעתו, ביקש רחמים ומת. ועליו נאמר "או חברותא או מיתותא" (תענית כא.).ומה למדנו מכאן – שכל אדם, גדול ככל שיהיה, זקוק לחיזוקים. אפילו אהרון הכהן, שהיה שקול כמשה רבינו, אף הוא זקוק לחיזוק! ואידך זיל גמור.

| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה