ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד
לראות באורה למרחבים (כל העוסק בתורה לשמה - אבות פרק ו)
מאת ר' איסר שולמן
מיוחד לביטאון ראש הגבעה – גבעת שמואל


רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי לו, נקרא ריע, אוהב את המקום, אוהב את הבריות וכו', מלבשתו ענוה ונהנין ממנו עצה, תושיה, ונותנת לו מלכות וממשלה, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

צריך הגדרה מהו תורה לשמה, למה לא נאמר כל העוסק בתורה לשמו יתברך?

אמרו חז"ל: אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, ותנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשית. אם מקבלים ישראל את התורה מוטב ואם לא אחזיר את העולם לתוהו ובוהו.
מהו הקשר של קיום העולם עם התורה? כל העולמות מאירים מאור אלוקותו יתברך, אך כדי שתהיה בחירה בעולם הזה אור אלוקותו נסתר, בהעלם, המביט בענייני העולם הזה בעיניים חומריות, רואה רק חומר עב, המסתיר את אור אלוקותו, ואינו רואה שהבורא -מלוא כל הארץ כבודו. כנגד זה אור התורה שמאירה את ההעלם, ובאורה יביטו בעיניים רוחניות לראות את אור אלקותו המסתתר בתוך ההעלם שאין עוד מלבדו. אם כן נמצאנו למדים שאין ערך לעולם שבו אור אלוקים מסתתר בו, כי חושך בבחינת צמצום שאינו רואה שום דבר זולתו, ואילו באור אתה יוצא למרחבים, רואה אור בכל הבריאה, ולכן אוהב את המקום ואת הבריות, כי יש לו מבט שכולו מרחב ועל כן רואה את הבורא ואוהב את בריותיו שברא, ולכן מלבשתו ענוה. משה רבינו שזכה תמונת ה' יביט זכה לענוה, חש באפסיותו מול הבורא ונותנים לו מלכות וממשלה כי יש לו מבט רחב למרחבים, שיקיף עניני המלוכה.

יוצא למסקנה, שתכלית הבריאה שירגיש האדם אור אלוקתו בכל הבריאה ולכן אומר דוד המלך הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות שזכה לראות אור ה' בכל הבריאה. וזוכים לראות את האלוקות באמצעות התורה, ומכאן שהזכיה לראות את הקב"ה, היא באמצעות לימוד התורה לשמה.

כידוע, ראייתו של אדם תלויה לפי מצבו ומעמדו, אם נמצא בבית רואה את הבית. עולה לגג, רואה את החצר ואת הרחוב, עולה למגדל רואה גבוה יותר, וכל שעולה יותר רואה יותר, אם מצומצם רואה רק מבט מצומצם. וזהו כוחה של תורה - לראות באור התורה, את ה' יתברך במרחבים.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה