ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

"אור זרוע לצדיק"
מאת הרב אברהם אוחיון (ממגורשי גוש קטיף, כיום מתגורר בניצן)
עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל
פרשת מקץ – חנוכה

המדרש בתחילת הפרשה פותח בפסוק: "קץ שם לחושך" (איוב כח'). זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה, בבית האסורים, כיוון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום".

פירוש נוסף דורש המדרש: "זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה, שכל זמן שיצה"ר בעולם אופן וצלמות בעולם, נעקר יצה"ר מן העולם אין אופל וצלמות."

המדרש רומז לאור הראשון שגנזו הקב"ה לעתיד לבא. כמובא בב"ר על הפסוק: "וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל" "ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבא."

"השפת-אמת" (חנוכה תרמ"ד) מחבר בין שתי הדרשות האור שזרח ליוסף במצרים, והאור שעתיד לזרוח על העולם.

הקב"ה עשה חסד גדול בזה שגנז לאותו אור, כדי שהרשעים לא יפגמו בו, וזה מה שאנו אומרים בהבדלה: "המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך בין ישראל לעמים ובין יום השביעים לששת ימי המעשה".

יש הבדל בין קודש לחול בשלושה ממדים, עולם, שנה, נפש.

אור וחושך – בעולם, בין ישראל לעמים – בנפש, בין יום השביעי לששת ימי המעשה – בשנה – זמן.

אבל עיקר ההבדלה תלוי בנפש האדם, ככל שיש בנפשות ההבדלה בין קודש לחול, כך נמצא הבדלה זו בעולם ובזמן, ככל שהטוב מתרחק מן הרע, הטוב הולך ומתחזק.

בתחילה, יוסף טעה לשים מבטחו בשר המשקים, וזה גרם לו חיבור כלשהו אל הרשע ולכן הגאולה התרחקה ממנו ולאחר זמן "שלא זכר שר המשקים את יוסף" וגם יוסף "וישכחהו" שהרחיקו יוסף מלבו ושב לשים בה' מבטחו, ניתק עצמו מן הרשע ואז זרחה לו ישועה מאת ה'.

כל זמן שיש חיבור עם אומות העולם, אין גאולתן של ישראל שלימה. כך מצאנו בגאולה ממצרים, בתחילה כשיצאו ישראל ממצרים ברשות פרעה, לא נאמר "ביד רמה" רק לאחר שפרעה חזר בו ורדף אחרי בני ישראל נאמר: "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד',ח').

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום" (עובדיה א', יח').

הלהבה בכוחה לשרוף ולכלות, וזה היה כחו של יוסף, לכלות הרע מן העולם "כיון שנולד יוסף נולד שטנו של עשיו" לעומת ה"שור" שב"קליפה" שהוא עשיו – לפי המהרש"א בתחילת בבא-קמא: "ארבעה אבות נזיקין – השור – זה עשיו".

קיים "השור" שבקדושה הוא יוסף שנאמר: "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח."

"אין עמלק נמסר אלא בידי בניה של רחל" ולכן היו הנלחמים בעמלק, יהושע מאפרים, שאול ומרדכי מבנימין.

הצדיק נקרא "טוב" "אמרו צדיק כי טוב", והאור נקרא "טוב" "וירא אלוקים את האור כי טוב".

על משה רבינו נאמר: "ותרא אותו כי טוב" אומרים חז"ל "שנתמלא הבית אורה, כיון שנולד מהול".

הלהבה בכוחה להאיר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. "בית יוסף להבה" יוסף שהיה צדיק יסוד עולם, תפקידו היה להאיר את המחשכים, את הגלות שנמשלה לחושך. הוא האור ההולך לפני המחנה.

"והארץ היתה תהו ובוהו וחושך על פני תהום" "חושך" זה יון שהחשיכו עיניהם של ישראל.

ולכן גזרו היונים על ישראל: "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוקי ישראל."

האור הראשון שגנז הקב"ה, היכן גנזו? גנזו לעמלי תורה שבע"פ.

"במחשכים הושיבני כמתי עולם" זה תלמודה של בבל. כתב ה"רוקח": "מדליקים ל"ו נרות בחנוכה כנגד ל"ו שעות ששימש "אור הגנוז" לאדם הראשון מיום שישי עד מוצאי שבת.

בכל חנוכה מתנוצץ מאותו אור ראשון בנרות החנוכה.

בכל חנוכה אנו קוראים את הפרשיות העוסקות ביוסף הצדיק.

ואנו תפילה ל"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו לאורו".
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה