ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועודברכת האילנותנשלח לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל על ידי הרב מרדכי אפרתי


הברכה: ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם

יפריש צדקה לעילוי נשמת הנפטרים

תקציר תפילה מיוחדת (ע"פ חכמי הקבלה ) לאומרה לאחר ברכת האילנות (אם יש אפשרות, יש לומר את הנוסח המלא כמופיע בסידורים)

יהי רצון מלפניך ד' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו ושם נקים מצות תרומות ומעשרות וכל המצות התלויות בארץ וקיים לנו את הדבר אשר הבטחתנו ונתתי גשמכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם ...ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים...... הנה ימים באים נאום ד' ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה ...
א-לוקינו וא-לוקי אבותינו מלך רחמן רחם עלינו טוב ומטיב הידרש לנו , שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך בנה ביתך כבתחילה כונן בית מקדשך על מכונו הראנו בבנינו שמחנו בתיקונו והשב שכינתך לתוכו והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם לשירם ולזימרם והשב ישראל לנויהם ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלש פעמי רגלינו בכל שנה ושנה ותמלוך אתה ד' א-לוקינו מהרה על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר מקדשך

שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ד' נלך עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו ששם עלו שבטים שבטי י-ה עדות לישראל להודות לשם ד' כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית ד' א-לוקינו אבקשה טוב לך

יהי רצון מלפניך ד' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו שתאיר היו בחסדך הגדול על הנשמות של הקדושות של כל הנפטרים העומדות בשלש שורות שבעדן ומעתירים עתרת החיים והשלום עלינו בני ידידך אנא בכח גדולת רחמיך תהינה אזניך קשובות אליהם ולתפילתם שעה ברחמים לבטל מעלינו ומעל כל בית ישראל כל חרון אף וכל מיני משחית וכל מיני פורענות ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים חיים של שלום חיים של שלוה חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה טובה חיים של חילוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה לשמה חיים שתמלא כל משאלות ליבנו לטובה
ויהי נא חסדך על נשמות קדושות אלה ותזכור אותן לטובה ומצאנה מנוחה ותצרור נשמתם לפני ולפנים אל מקום הקודש ותשביע בצחצחות נפשותם ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם ושים חלקנו עימהם ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא
ואותם הנשמות שמתו קודם זמנם ולא נמסרו לדומה ואותם הטמונים בארץ שלא עצרו כח עדיין לבוא אל מנוחתם אתה הא-ל המאיר לארץ ןלדרים עליה ברחמים האר פניך ותכסה עונם ופשעם ותאמר למלאך הממונה עליהם להקל מעליהם משפטם ודינם ועול סיבלם . אנא תן להם מנוחה נכונה איש על מחנהו במנוחת שלום השקט ובטח עד עולם ובצל שדי יתלוננו תחת כנפי הכרובים ויעלו ממדרגה למדרגה וממעלה למעלה
ולנשמות אשר אין להן זכות לעלות עשה עימם חסד, מתנת חינם כמו שנאמר ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ד' וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם.
יהיו לרצון אימרי פי והגיון ליבי לפניך ד' צורי וגואלי
תנא דבי אליהו הנביא זכור לטוב כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנא' הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות . אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלימדי חכמים מרבים שלום בעולם שנא' וכל בניך למודי ד' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך
רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנא' ד' חפץ למען צידקו יגדיל תורה ויאדיר
קדיש דרבנן
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה