ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

נעשה אדם
מאת מיכאל אורון עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

"ויאמר אלוקים נעשה אדם........ויברא אלוקים את האדם" (בראשית א',כ"ו-כ"ז). לא מצאתי ולו פרשן אחד שאיננו מתייחס למלים אלו: למה "נעשה" בלשון רבים ? למי אמר זאת הקב"ה? הרי הכתוב אומר בפסוק הבא ביחיד "ויברא אלוקים" אז למה כאן "נעשה"? מה יגידו המינים וחסרי האמונה על השימוש בלשון רבים? ועוד שאלות רבות.
הבה נתרכז רק בשאלה אחת: למי פנה הקב"ה? פניתי למספר מקורות קדומים מהם שאבו הפרשנים וניסיתי להבין מה ניתן ללמוד מכל מקור.
הזוהר (זוהר חדש,בראשית כ"ז) מספר על מפגש בטבריה בין רשב"י, רבי פנחס, רבי אבהו ורבי יצחק. לבקשתם של המשתתפים הסביר רשב"י את הפסוק הזה:
כשברא הקב"ה את העולם היה עיקרו מים. הקב"ה מינה שלשה אומנים: שמים, מים וארץ ועל ידי אלו נברא כל מה שבעולם הזה.למים ציווה להתכנס במקום אחד "יקוו המים" וכך יצאה הארץ. לארץ אמר: "תוצא הארץ נפש חיה". לשמים אמר "הבדילו בין מים למים" וכך נוצר הרקיע. אמר לארץ: "תוצא הארץ דשא עשב", ולשמים אמר "והיו בכם מאורות", ולמים אמר "ישרצו המים שרץ נפש חיה". כאשר הגיע יום השישי אמר להם: אף אחד אינו יכול לעשות ברייה זו לבדו, אלא כולכם תתחברו ותתנו את הגוף ואני אתן את הנשמה. אותו חלק שאתם תורמים-הגוף, יהיה כמוכם ולא יזכה לקיום נצחי.הנשמה שאני נותן בו באדם תדמה לי ויהיה לה קיום עולמים.על כן נאמר בלשון שותפות "נעשה אדם",ואין הקב"ה משותף עם שום ברייה זולת האדם.עד כאן דברי הזוהר.
באופן כזה משתף הקב"ה את העולם בבריאת בני אדם,כמו שלמדנו: "שלשה שותפים באדם,האיש ואשתו והקב"ה". גם הירושלמי בברכות (פרק ט',הלכה א') מדבר על שותפות משולשת זאת מאדם וחווה ואילך.על פי הסברו שם של רבי שמלאי לתלמידיו, במלים "נעשה אדם" פונה הקב"ה לכל איש ואישה עתידיים ומציע להם שותפות ביצירת ילדיהם.
איזה כובד ראש ואחריות עצומים מטילה עלינו עובדה זאת,הן כיצורי אנוש שחלק אלוה בנו,ואף יותר מכך כהורים לצאצאים ביודענו שהקב"ה שותף אתנו בהולדתם.!

בבראשית רבה (בראשית,פרשה ח') מוסיפים התנאים הדורשים אפשרויות נוספות באשר למי פנה הקב"ה,ואנסה לנמק על פי פירוש "יפה תואר". רבי אמי אומר: "בלבו נמלך". מדרש זה יכול ללמדנו שהאדם בעל יכולת חשיבה המביאה להחלטה ובחירה, ולכן בעל כוח רצון ולא עבד לחוקי הטבע כשאר הבריות,לכן דווקא ביצירתו נמלך הקב"ה בעצמו.
רבי שמואל בן נחמן אומר "במעשה כל יום נמלך". האדם מנהיג את שאר הבריות ,והרי אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם נמלכים בהן.ומוסיף רשב"ן בשם רבי יונתן לקח חשוב עבורנו: הקב"ה רומז לנו שבעולם שברא יהיו גדולים וקטנים,חזקים וחלשים "ואם יבוא הגדול והחזק אומרים לו ,למד מבוראך שהוא ברא עליונים ותחתונים,כיוון שבא לברוא את האדם נמלך באלו שבראם"- בין אם אלו מלאכי השרת,השמיים והארץ, מעשה כל יום או כל מי שמופיע באחד הפירושים.במלותיו אלו של הכל יכול "נעשה אדם" מלמד אותנו הבורא את חובת הצניעות וההתחשבות בחלש מאתנו המוטלת דווקא על החזק והשולט.
יהי רצון שנתחדש כמו העולם ונקיים את שותפותינו - שליחותנו - עם הקב"ה באמונה כפי שכל שותף אמיתי מחוייב לה.

הוסף תגובה