ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

נשלח ע"י ראש הגבעה ביום שישי, ספטמבר 21, 2007-9:02 לפנה״צ
קשה עלי פרידתך
מוקדש לע"נ מאיר איגל ע"ה
הרהורים של בוקר סיום ה"שבעה" המקוצרת, מאת שי שגב
ידוע המאמר על פיו השמחה בשמנ"ע ושמח"ת הינה פורצת כל גבול ואינה מתבטאת דווקא בעניינים גשמיים כמו 4 מינים, קרבנות (בסוכות 70 פרים ובשמנ"ע רק פר אחד) וכו', אלא שמחה רוחנית גבוהה
ומה טעם בכך? אמרו חז"ל: "משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון, אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך." (סוכה נה). ועוד אומרים הואיל ואומר הקב"ה לעם ישראל - "קשה עלי פרידתכם" על כן הוא עושה לנו שמחה מיוחדת איתו על מנת שיהיה קל יותר להיפרד. ויש בכך דברים עמוקים ביותר שלא אכנס אליהם כאן. ואכמ"ל
מצאנו, שאפילו לקב"ה כביכול קשה להיפרד מבני ישראל, ואינו מבדיל בין צדיק לרשע כביכול, לקב"ה קשה להיפרד מכל יהודי וצדיקים - על אחת כמה וכמה. .
ואם כך מה נגיד אנו, שאנו צריכים להיפרד באופן פתאומי, ללא כל הכנה, מידידנו היקר והאהוב מאוד מאוד מאיר בן בצלאל איגל ע"ה, כיצד נמצא נחמה לעצמנו וכיצד נוכל לנחם את המשפחה הכואבת והשבורה?
אין תשובה לכך, הקב"ה רצה את מאיר ע"ה קרוב אליו, "בקרובי אקדש" הוא לקח את ר' מאיר ע"ה בעיתוי כזה שעורר רבים רבים מאיתנו למחשבות של תשובה והבנה עד כמה אנחנו זמניים, מה העיקר ומה הטפל בעולם הזה.
ר' מאיר היקר, קשה עלינו פרידתך! יהי רצון שכפי שפעלת כאן בחסד ובשמחה ובאהבת ישראל, תפעל גם למעלה עבור משפחתך, קהילתך ועם ישראל כולו לזירוז הגאולה במהרה.

נשלח ע"י ראש הגבעה ב-8:45 לפנה״צ
נעשה אדם
מאת מיכאל אורון עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

"ויאמר אלוקים נעשה אדם........ויברא אלוקים את האדם" (בראשית א',כ"ו-כ"ז). לא מצאתי ולו פרשן אחד שאיננו מתייחס למלים אלו: למה "נעשה" בלשון רבים ? למי אמר זאת הקב"ה? הרי הכתוב אומר בפסוק הבא ביחיד "ויברא אלוקים" אז למה כאן "נעשה"? מה יגידו המינים וחסרי האמונה על השימוש בלשון רבים? ועוד שאלות רבות.
הבה נתרכז רק בשאלה אחת: למי פנה הקב"ה? פניתי למספר מקורות קדומים מהם שאבו הפרשנים וניסיתי להבין מה ניתן ללמוד מכל מקור.
הזוהר (זוהר חדש,בראשית כ"ז) מספר על מפגש בטבריה בין רשב"י, רבי פנחס, רבי אבהו ורבי יצחק. לבקשתם של המשתתפים הסביר רשב"י את הפסוק הזה:
כשברא הקב"ה את העולם היה עיקרו מים. הקב"ה מינה שלשה אומנים: שמים, מים וארץ ועל ידי אלו נברא כל מה שבעולם הזה.למים ציווה להתכנס במקום אחד "יקוו המים" וכך יצאה הארץ. לארץ אמר: "תוצא הארץ נפש חיה". לשמים אמר "הבדילו בין מים למים" וכך נוצר הרקיע. אמר לארץ: "תוצא הארץ דשא עשב", ולשמים אמר "והיו בכם מאורות", ולמים אמר "ישרצו המים שרץ נפש חיה". כאשר הגיע יום השישי אמר להם: אף אחד אינו יכול לעשות ברייה זו לבדו, אלא כולכם תתחברו ותתנו את הגוף ואני אתן את הנשמה. אותו חלק שאתם תורמים-הגוף, יהיה כמוכם ולא יזכה לקיום נצחי.הנשמה שאני נותן בו באדם תדמה לי ויהיה לה קיום עולמים.על כן נאמר בלשון שותפות "נעשה אדם",ואין הקב"ה משותף עם שום ברייה זולת האדם.עד כאן דברי הזוהר.
באופן כזה משתף הקב"ה את העולם בבריאת בני אדם,כמו שלמדנו: "שלשה שותפים באדם,האיש ואשתו והקב"ה". גם הירושלמי בברכות (פרק ט',הלכה א') מדבר על שותפות משולשת זאת מאדם וחווה ואילך.על פי הסברו שם של רבי שמלאי לתלמידיו, במלים "נעשה אדם" פונה הקב"ה לכל איש ואישה עתידיים ומציע להם שותפות ביצירת ילדיהם.
איזה כובד ראש ואחריות עצומים מטילה עלינו עובדה זאת,הן כיצורי אנוש שחלק אלוה בנו,ואף יותר מכך כהורים לצאצאים ביודענו שהקב"ה שותף אתנו בהולדתם.!

בבראשית רבה (בראשית,פרשה ח') מוסיפים התנאים הדורשים אפשרויות נוספות באשר למי פנה הקב"ה,ואנסה לנמק על פי פירוש "יפה תואר". רבי אמי אומר: "בלבו נמלך". מדרש זה יכול ללמדנו שהאדם בעל יכולת חשיבה המביאה להחלטה ובחירה, ולכן בעל כוח רצון ולא עבד לחוקי הטבע כשאר הבריות,לכן דווקא ביצירתו נמלך הקב"ה בעצמו.
רבי שמואל בן נחמן אומר "במעשה כל יום נמלך". האדם מנהיג את שאר הבריות ,והרי אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם נמלכים בהן.ומוסיף רשב"ן בשם רבי יונתן לקח חשוב עבורנו: הקב"ה רומז לנו שבעולם שברא יהיו גדולים וקטנים,חזקים וחלשים "ואם יבוא הגדול והחזק אומרים לו ,למד מבוראך שהוא ברא עליונים ותחתונים,כיוון שבא לברוא את האדם נמלך באלו שבראם"- בין אם אלו מלאכי השרת,השמיים והארץ, מעשה כל יום או כל מי שמופיע באחד הפירושים.במלותיו אלו של הכל יכול "נעשה אדם" מלמד אותנו הבורא את חובת הצניעות וההתחשבות בחלש מאתנו המוטלת דווקא על החזק והשולט.
יהי רצון שנתחדש כמו העולם ונקיים את שותפותינו - שליחותנו - עם הקב"ה באמונה כפי שכל שותף אמיתי מחוייב לה.