ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

פסח, מצה ומרור
מאת הרב שמואל יניב, עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

מדוע סדר הדברים נקבע בהגדה, כך שהמרור הוא אחרון, הרי המרור הביטוי לשעבוד המר, והוא קדם למצה, שהיא ביטוי למצוות החרות? והרי הלילה נקרא ליל הסדר, אם כן הסדר בלילה הזה יש לו חשיבות גדולה?
והתשובה כדלקמן: לעתים הבריות לא מתעלות להשתוקק לחרות, שכן התרגלו לעבדות, וזאת מפאת שאת הטעם הנפלא של החירות לא טעמו, ולכן אין להם למה להתגעגע. והרי העיקר הוא שאנו נשתוקק לחרות, שכן חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולכן הקדימו את המצה למרור.
ועוד הרי הציווי על המצה קדם ליציאה, וזה באמת פליאה כנאמר "שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל".
והרי מפורש בהגדה של פסח, שלא הספיק בצקם להחמיץ, עד שנגלה עליהם הקב"ה.
ומבאר הבית הלוי: בעבור זה עשה לי בצאתי ממצרים, לא בעבור שיצאתי ממצרים, אני מקים את מצוות מצה, אלא להפך! בעבור מצוות המצה שנחדשה לנו, הרי יש לנו את יציאת מצרים. כלומר בזכות מצוות פסח ומצה ומרור זכו בגאולה!התכלית של הבריאה הן המצוות. למה הדבר דומה? כאשר יש מצוקה, נזקקים לתת צדקה. התכלית היא הצדקה, והאמצעי זו המצוקה. לית נהורא אלא דנפיק מגו חשוכא: אין אור אלא זה שיוצא מן החשך!
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה